مناقصه ها و مزایده ها

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099003361000001

واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان

اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (نظافت ساختمان اداره کل و برخی ادارات تابعه به شرح مندرج در سامانه) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 3/2/99 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12 روز چهارشنبه تاریخ 3/2/99

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 18/2/99

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 20/2/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر- اداره کل ثبت احوال استان اصفهان- اداره منابع انسانی و پشتیبانی- تلفن 32674210-031

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

 

 

م الف: 823406

پرچم جمهوری اسلامی ایران
بالای صفحه
برو به بالای صفحه
دسترسی سریع